Podziękowanie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
z dniem 1 sierpnia 2013 roku zakończyłam sprawowanie funkcji radnej miasta Oświęcim w kadencji 2010-2014. Decyzję o rezygnacji podjęłam ze względów osobistych. Serdecznie dziękuję Państwu za wieloletnie zaufanie i powierzanie mi swoich spraw. Służba dla Was, Drodzy Mieszkańcy, była dla mnie ogromną przyjemnością.

W ciągu kilkunastu lat mojej samorządowej działalności rozwiązywałam niezliczone problemy. Z dobrym skutkiem podejmowałam na przestrzeni 13. lat działania mające na celu poprawę infrastruktury osiedlowej, budowę parkingów i miejsc postojowych oraz stanu technicznego dróg. Podsumowania kolejnych kadencji w Radzie Miasta dokonywałam w latach minionych, relacjonując Państwu prowadzone przeze mnie działania i ich efekty.

W trakcie bieżącej kadencji Rady Miasta pracowałam, jak w latach poprzednich, w Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta oraz w Komisji Prawa, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego, współrealizując zadania Komisji i podejmując uchwały. Oprócz tego zajmowałam się zgłaszanymi mi sprawami i podejmowałam interwencje oraz przewodniczyłam Radzie Osiedla Zasole i działałam w Stowarzyszeniu Samorządny Oświęcim. Jako radna miasta złożyłam wiele interpelacji i wniosków, z których zdecydowana większość została zrealizowana. Dziś satysfakcjonuje mnie remont ulicy Jana Pawła II i Łukowej, przebudowana ulica Szarych Szeregów, Powstańców Warszawy i rozpoczynająca się wkrótce przebudowa ulica Obozowej. W niedługim czasie, mam nadzieję, rozpocznie się remont ulicy Krzywej i Cynkowej. W latach 2014-2015 ulica Polna i myślę, że Młyńska. Ulice: Kraszewskiego i Leszczyńskiej (budynki wielorodzinne) zyskają kanalizację sanitarną. Cieszy mnie, że zgodnie z moim wnioskiem boisko do koszykówki na zasolańskim placu zabaw przy Osiedlu im. rtm Pileckiego zyskało nową, sztuczną nawierzchnię. Widzę, że wiele przyjemności sprawia Mieszkańcom Zasola siłownia zewnętrzna, którą zainicjowałam w 2010 roku i dzięki przychylności Prezydenta Miasta Janusza Marszałka stanął na naszym „trójkącie bermudzkim” pierwszy sprzęt do ćwiczeń – obecnie kontynuuje ten cel Rada Osiedla Zasole. Zadbałam, by na pierwsze urządzenia „miały oko” kamery. Rozbudowa monitoringu wizyjnego trwa. Zakres mojego działania był szeroki i wielodziedzinowy, więc trudno wymieniać wszystkie pozytywnie rozstrzygnięte sprawy. Dodam jeszcze, że osoby potrzebujące mają na Zasolu terenową placówkę MOPS.

W wielu sprawach mam swój społeczny, aktywny udział m.in. poprzez wnioski, interpelacje i zabieganie o ich realizację. Wyrażam nadzieję, że moje działania dotyczące Zasola będą kontynuowane. Mam na myśli m.in. dokończenie przez Powiat remontu chodników przy ulicy Więźniów Oświęcimia, realizację zaplanowanych miejsc postojowych na Osiedlu im. rtm Pileckiego, budowę domu osiedlowego z funkcją biblioteczną, świetlicą młodzieżową, klubem seniora i salą wielofunkcyjną, który na razie pozostaje na etapie opracowania koncepcji. Koniecznością jest także pozyskanie terenów po byłej jednostce wojskowej, przynajmniej części, pod budowę osiedlowego parkingu i obiektów, które można przeznaczyć na mieszkania i lokale użyteczności publicznej.

Żegnając się dziś z Wami, Drodzy Mieszkańcy, życzę wszelkiej pomyślności i godnego życia w Oświęcimiu oraz dokonywania dobrych wyborów. Już za rok staniecie Państwo przed urnami wyborczymi – oddajcie swoje głosy na ludzi, którzy na pierwszym miejscu stawiać będą interes społeczny, na ludzi znanych Wam z dobrego działania, na ludzi mieszkających wśród Was, w sąsiedztwie. Życzę Państwu, aby wybrani przez Was radni zawsze mieli czas na społeczne sprawy i z całą mocą angażowali się w rozwiązywanie lokalnych problemów.
Z wyrazami szacunku
Małgorzata Margol

Komentowanie jest wyłączone