Statut

STATUT STOWARZYSZENIA

SAMORZĄDNY OŚWIĘCIM

 

Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Stowarzyszenie o nazwie: Samorządny Oświęcim, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” zawiązano dnia 15 marca 2006 r.

§ 2

Stowarzyszenie działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oświęcim.

§ 4

Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę i siedzibę.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania, a dla realizacji swoich celów statutowych może uczestniczyć w zakładaniu takich organizacji.

Rozdział II. CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

 

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest działanie wspomagające wszechstronny rozwój społeczności miasta Oświęcim i poprawę standardu życia jego mieszkańców.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swój cel w szczególności przez:

 1. inicjowanie, wspieranie i prowadzenie wszelkich działań służących społecznemu, cywilizacyjnemu, kulturalnemu i gospodarczemu rozwojowi miasta i regionu oraz poprawie ogólnego standardu jakości życia mieszkańców;
 2. udział w życiu publicznym miasta i regionu, kształtowanie postaw obywatelskich oraz pobudzanie inicjatyw i aktywności społecznej;
 3. podejmowanie działań na rzecz rozwoju demokracji i samorządności lokalnej;
 4. powoływanie doraźnych i organizowanie różnych grup obywatelskich działających na rzecz konkretnych inicjatyw mieszkańców, obejmujących:

1)     pomoc społeczną,
2)     działalność charytatywną,
3)     działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
4)     promocję zatrudnienia i aktywizacji zawodowej oraz rozwój przedsiębiorczości,
5)     upowszechnianie i ochronę praw kobiet,
6)     edukację, oświatę i wychowanie,
7)     krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży,
8)     działania na rzecz rozwoju turystyki i sportu,
9)     kulturę, sztukę, ochronę dóbr kultury i tradycji lokalnej,
10)  ochronę środowiska, ochronę zwierząt, promowanie ekorozwoju,
11)  przeciwdziałanie patologiom społecznym,
12)  wspomaganie rozwoju demokracji lokalnej,
13)  pomoc ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych,
14)  upowszechnianie i ochronę praw konsumenta,
15)  promocję i organizację lokalnego wolontariatu;

 1. organizowanie dialogu i przepływu informacji między mieszkańcami miasta a władzami lokalnymi poprzez inicjowanie spotkań i działalność wydawniczą;
 2. współpracę z osobami, instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami o podobnych celach działania;
 3. rozbudzanie lokalnego patriotyzmu poprzez promowanie dziedzictwa miasta i regionu;
 4. promocja pozytywnego wizerunku miasta Oświęcim, podnoszącego prestiż miasta i regionu.

Rozdział III. CZŁONKOWIE ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

 

§ 8

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być:

1)     osoby fizyczne, posiadające obywatelstwo polskie, które ukończyły 18 lat, mające pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawione praw publicznych;
2)     małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych, mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego, z tym że w składzie Zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych;
3)     małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do Stowarzyszenia, bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu członków oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia;
4)     osoby prawne.

 1. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

1)     zwyczajnych,
2)     honorowych,
3)     wspierających.

§ 10

 1. Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych następuje na mocy uchwały Zarządu, po złożeniu przez osobę zainteresowaną pisemnej deklaracji.
 2. Godność członka honorowego nadaje Zarząd za szczególne zasługi dla organizacji.
 3. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, wyrażająca chęć wspomagania działalności Stowarzyszenia oraz deklarująca na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. O członkostwie wspierającym decyduje Zarząd na mocy uchwały.

§ 11

Prawa i obowiązki członków zwyczajnych:

 1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach członków Stowarzyszenia z prawem głosu oraz czynnym i biernym prawem wyborczym;
 2. wysuwanie postulatów i wniosków wobec władz Stowarzyszenia;
 3. korzystanie z urządzeń i sprzętu będącego własnością Stowarzyszenia;
 4. branie czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia;
 5. przestrzeganie statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia;
 6. opłacanie składek.

§ 12

Prawa i obowiązki członków wspierających i honorowych:

 1. członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która wspomaga rzeczowo lub finansowo Stowarzyszenie w realizacji jego celów statutowych i zostanie przyjęta w poczet członków Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie inicjatyw.  Członek wspierający nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego;
 2. członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział z głosem doradczym w pracach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa jak członek zwyczajny. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 13

Członkostwo ustaje na skutek:

 1. wystąpienia ze Stowarzyszenia w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia,
 2. wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, działania na szkodę Stowarzyszenia,
 3. osoba wykluczona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od daty powzięcia wiadomości o podjęciu takiej uchwały. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna,
 4. innymi przyczynami ustania członkostwa jest likwidacja Stowarzyszenia, likwidacja osoby prawnej – członka wspierającego lub śmierć członka.

Rozdział IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA

 

§ 14

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie członków,
 2. Zarząd Stowarzyszenia,
 3. Komisja Rewizyjna,
 4. Sąd Koleżeński.

§ 15

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie członków, które wybiera:

1)      pięcioosobowy  Zarząd,
2)      trzech członków Komisji Rewizyjnej,
3)      trzech członków Sądu Koleżeńskiego.

2.  Walne Zebranie zwoływane jest przez Zarząd raz w roku.

3. Nadzwyczajne Walne Zebranie może być zwołane na podstawie:

1) uchwały Zarządu Stowarzyszenia,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie co najmniej 15 członków zwyczajnych.

§ 16

Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd, podając te dane do wiadomości członków przed Walnym Zebraniem.

§ 17

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

1)     rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z jego działalności,
2)     rozpatrywanie sprawozdań Komisji Rewizyjnej,
3)     udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu na wniosek Komisji Rewizyjnej,
4)     uchwalanie programu działania Stowarzyszenia,
5)     rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu i Sądu Koleżeńskiego, oraz innych spraw i wniosków zgłoszonych przez członków stowarzyszenia,
6)     podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
7)     przeprowadzanie wyborów członków Zarządu, członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

§ 18

1)      Do ważności obrad Walnego Zebrania konieczna jest obecność co najmniej połowy członków zwyczajnych.
2)   Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał dotyczących zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają większości 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.
3)      W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Zebrania.

§ 19

Członkowie Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego wybierani są na czteroletnią kadencję.

§ 20

 1. Zarząd jest organem wykonawczym Stowarzyszenia.
 2. Zarząd składa się z pięciu osób, pełniących funkcję Prezesa, I i II Wiceprezesa, Sekretarza   i Skarbnika, wybieranych przez Walne Zebranie.
 3. Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego oraz  pozostałych członków tych organów wybiera Walne Zebranie.

§ 21

 1. Wybory do władz Stowarzyszenia odbywają się w drodze głosowania jawnego bądź tajnego według decyzji głosujących.
 2. W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w par. 14 pkt.  2, 3, 4 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji spośród członków zwyczajnych Stowarzyszenia.
 3. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu, podejmując stosowną uchwałę w tej sprawie.
 4. W drodze kooptacji można powołać nie więcej niż połowę składu organu.
 5. W razie takiego zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia, że ich uzupełnienie w drodze kooptacji nie jest możliwe, Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zebranie celem uzupełnienia składu władz.
 6. W drodze kooptacji nie można dokonać osoby, która miałaby pełnić funkcję Prezesa Zarządu.
 7. W przypadku, gdy Prezes przestał pełnić swą funkcję przed upływem kadencji jego kompetencje przejmuje I Wiceprezes.
 8. Kooptacja powinna być zatwierdzona na najbliższym posiedzeniu po jej dokonaniu przez Walne Zebranie.

§ 22

Do zadań Zarządu należy:

1)     prowadzenie działalności Stowarzyszenia,
2)     realizowanie uchwał i wytycznych Walnego Zebrania,
3)     zwoływanie Walnych Zebrań,
4)     zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
5)     przyjmowanie i wykluczanie członków,
6)     nadawanie godności członka honorowego,
7)     powoływanie komisji i komitetów, zespołów, sekcji i grup obywatelskich dla realizowania wydzielonych i określonych celów, w razie potrzeby rzecznika bądź pełnomocnika do wykonywania określonych czynności,
8)     ustalanie budżetu,
9)     określanie w drodze uchwały wysokości  składek członkowskich i ich zbieranie .

§ 23

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

1)     przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia,
2)     kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
3)     kontrola opłacania składek członkowskich,
4)     składanie na zwyczajnym Walnym Zebraniu sprawozdań z oceną działalności Stowarzyszenia,
5)     wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi.

§ 24

Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

§ 25

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą:

1)     być członkami Zarządu Stowarzyszenia,
2)     pozostawać z członkami Zarządu w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.

§ 26

1.  Do zadań Sądu Koleżeńskiego należy:

1)     rozstrzyganie sporów kompetencyjnych;
2)     rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw członków Stowarzyszenia dotyczących:

 1. nieprzestrzegania statutu,
 2. naruszenia zasad współżycia społecznego,
 3. sporów powstałych między członkami na tle ich działalności w Stowarzyszeniu;

2. Od orzeczeń sądu Koleżeńskiego członkowie lub strony mają prawo odwołać się do Walnego Zebrania.
3. Orzeczenie Walnego Zebrania jest ostateczne.

§ 27

1. Prezes Zarządu lub jeden z wiceprezesów Zarządu jest uprawniony jednoosobowo reprezentować stowarzyszenie w stosunkach    zewnętrznych.
2. Do zaciągania zobowiązań finansowych uprawniony jest Prezes Zarządu i Skarbnik, działający łącznie.

§ 28

1. Uchwały Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (quorum).
2. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje odpowiednio głos Prezesa, Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego.

Rozdział V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA

 

§ 29

Źródłami przychodów Stowarzyszenia są:

 1. składki członkowskie;
 2. darowizny, spadki i zapisy, dotacje, subwencje, środki z funduszy publicznych;
 3. środki uzyskane z akcji specjalnych, takich jak, aukcje, loterie, zbiórki;
 4. dochody z działalności gospodarczej.

§ 30

Dochody Stowarzyszenia przeznaczane są na realizację celów statutowych i nie mogą być przeznaczane do podziału między członków Stowarzyszenia.

§ 31

 1. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego na zasadach określonych przepisami prawa.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność  pożytku publicznego na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych przepisami prawa i w zakresie następujących działów Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1)       22.11.Z – wydawanie książek;
2)       22.12.Z – wydawanie gazet;
3)       22.13.Z – wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych;
4)       22.14.Z – wydawanie nagrań dźwiękowych;
5)       22.15.Z – działalność wydawnicza pozostała;
6)       63.30.A – działalność organizatorów turystyki;
7)       63.30.B – działalność pośredników turystycznych;
8)       63.30.C – działalność agentów turystycznych;
9)       63.30.D – działalność turystyczna pozostała;
10)    72.30.Z – przetwarzanie danych;
11)    72.40.Z – działalność związana z bazami danych;
12)    74.13.Z – badanie rynku i opinii publicznej;
13)    74.14.A – doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
14)    74.14.B – zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej;
15)    74.40.Z – reklama;
16)    74.50.A – działalność związana z rekrutacją i udostępnianiem pracowników;
17)    74.80.A – działalność związana z organizacją targów i wystaw;
18)    74.87.B – działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
19)    80.42.A – nauka języków obcych;
20)    80.42.B – kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej nie sklasyfikowane;
21)    92.11.Z – produkcja filmów i nagrań wideo;
22)    92.12.Z – rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo;
23)    92.13.Z – projekcja filmów;
24)    92.31.E – działalność galerii i salonów wystawienniczych;
25)    92.31.F – działalność domów i ośrodków kultury;
26)    92.32.Z – działalność obiektów kulturalnych;
27)    92.34.Z – działalność rozrywkowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana;
28)    92.62.Z – działalność związana ze sportem, pozostała;
29)    92.72.Z – działalność rekreacyjna pozostała, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Rozdział VI. ZMIANY STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

 

§ 32

Zmianę statutu uchwala Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 33

 1. Stowarzyszenie jest utworzone na czas nieoznaczony.
 2. Rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków zwyczajnych.

§ 34

1. Likwidatorami Stowarzyszenia są członkowie Zarządu, o ile Walne Zebranie nie postanowi inaczej.
2. Majątek pozostały po likwidacji powinien być przeznaczony na cele zbieżne z takimi, jakie realizuje Stowarzyszenie.

Rozdział VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 35

W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz stowarzyszenia, właściwe jest Walne Zebranie członków.

Komentowanie jest wyłączone